DC91.tmp  53C6.tmp 

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, na realizację którego Powiat Wieluński pozyskał fundusze w wysokości 213.300,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym PI 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:
• zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego);
• zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
• zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w terminie 10.08.2020r- 30.11.2020r. realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w którym wsparciem zostały objęte 202 osoby.