Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Informuje się, iż PCPR w Wieluniu przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osoby posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100).
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie biura Pełnomocnika  Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
Program skierowany jest do mieszkańców Powiatu Wieluńskiego.

Wszystkich zainteresowanych usługą w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie PCPR w Wieluniu, ul. Śląska 23 w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesłać na adres PCPR w Wieluniu do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:
• Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2024,
• Orzeczenie o niepełnosprawności,

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Do Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43) 843 14 90