Zaproszenie do udziału w Projekcie „Centrum Usług Środowiskowych”


Dyrektor PCPR w Wieluniu zaprasza do udziału w Projekcie „Centrum Usług Środowiskowych”

opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych- mieszkańców powiatu wieluńskiego. W ramach projektu dedykowane jest dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych szkolenie z zakresu „Pierwszej Pomocy przedmedycznej”

Szkolenie jest bezpłatne.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2019r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Wieluniu ul. Śląska 23.
tel. 43 843-14- 90
Załączniki:
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

W dniu 17 stycznia 2019 roku została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ,,Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 r. Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Gminą Osjaków/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osjakowie – Partnerem Wiodącym  a Gminą miejsko-Wiejską Wieluń/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieluniu – Partnerem nr 1 a Powiatem  Wieluńskim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu – Partnerem nr 2, a Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – Partnerem nr 3. Projekt realizowany jest w przedziale czasowym od stycznia 2019 r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu wieluńskiego do 31.12.2020 r. 73 miejsc świadczenia usług społecznych dla 125 osób ( 64 K i 61 M).
Zainteresowane osoby proszone są z zapoznaniem się z Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa, formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem, które znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji.
2019.01.24 – REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-2-1