Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

        Informuje się, iż PCPR w Wieluniu przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia.:

a. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
b. osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowane na równi z orzeczeniami ,zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w:
1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego ;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. ,poz.2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż uczestnika wynosi nie więcej niż:
1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
4. 360 godzin rocznie dla:
    a. osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    b. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie                      ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program skierowany jest do mieszkańców Powiatu Wieluńskiego.
Wszystkich zainteresowanych usługą asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie PCPR w Wieluniu, ul. Śląska 23 w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesłać na adres PCPR w Wieluniu do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:
• Karta zgłoszenia do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024,
• Orzeczenie o niepełnosprawności,

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej:

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43) 843 14 90.