znaki strona www 1

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Fundusz Solidarnościowy
"Opieka wytchnieniowa - edycja 2022"

DOFINANSOWANIE
505.600,00 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ
505.600,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż Powiat Wieluński przystąpił do realizacji Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2022. Program kierowany jest do członków rodzin i opiekunów, którzy wymagając wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ,
a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program realizowany jest w dwóch formach :
- opieki wytchnieniowej dziennej;
- opieki wytchnieniowej całodobowej.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu ul. Śląska 23, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w programie pod numerem tel. 43 843 14 90 lub 516 913 883 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.
Warunki uczestnictwa w Programie:

• posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dzieci do 16 r.ż. w których występują łącznie wskazania w pkt 7 i 8 : tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną
Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:
• wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
• kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
• kserokopie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 r.ż.
• Podpisane formularze klauzuli informacyjnej RODO (zał. nr 2 i 3).
Opcjonalnie do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 4) - karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej Skali FMI nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę.
Dodatkowych informacji dot. realizacji Programu udziela PCPR w Wieluniu.
Realizator opieki wytchnieniowej nawiąże kontakt ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się do udziału w programie opieki wytchnieniowej i przekaże informację o wynikach naboru.

Pliki do pobrania:

Program opieka wytchnieniowa

Załącznik nr 7 do programu

Załącznik nr 8 do programu