INFORMACJE OGÓLNE

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Na podstawie Art.101.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zmianami) dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo – wychowawczej następującego typu:
1. socjalizacyjnego
2. interwencyjnego
3. specjalistyczno – terapeutycznego
4. rodzinnego

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza funkcjonująca na terenie powiatu wieluńskiego:
Dom Dziecka im Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach
Jest placówką typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Powiat Wieluński

 

Dom dziecka im. Św. Urszuli LedÓchowskiej w Komornikach
Placówka posiada 14 miejsc statutowych.
Komorniki 30, 98-345 Mokrsko
Tel: 43 841 18 25
e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://www.domdzieckakomorniki.com/

SKIEROWANIA DO PLACÓWEK


Skierowania dla dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w porozumieniu z dyrektorem placówki.
Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce.

 

POBYT W PLACÓWCE


Dziecko może przebywać w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę do uzyskania pełnoletności. Po jej uzyskaniu osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo – wychowawczej za zgodą dyrektora placówki może przebywać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli spełnia jeden z warunków:
1. uczy się:
◦ w szkole,
◦ w zakładzie kształcenia nauczycieli,
◦ w uczelni,
◦ u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności i uczy się:
◦ w szkole,
◦ w zakładzie kształcenia nauczycieli,
◦ w uczelni,
◦ na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
◦ u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

OPŁATY ZA POBYT W PLACÓWKACH

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą w wysokości średniego miesięcznego wydatku utrzymania, rodzice dziecka. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.
Od 1 lutego 2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr 7 Starosty Wieluńskiego z dnia 27.01.2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Poz 415 z dnia 29.01.2021r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu wieluńskiego przedstawia się następująco:
Dom Dziecka im Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach - 5.990,11zł.