DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrabianie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

Dofinansowanie mogą uzyskać osoby zamieszkujące  na terenie powiatu wieluńskiego .
O w/w dofinansowanie mogą się ubiegać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej,
   
  Do wniosku należy dołączyć:
  1.         wniosek lekarski kierujący wnioskodawcę na turnus rehabilitacyjny,
  2.        aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej
   
  Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:
  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, dla uczących się i nie pracujących osób niepełnosprawnych w wieku 16 – 24 lata bez względu na stopień niepełnosprawności - 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla uczestnika zatrudnionego w Zakładzie Pracy Chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 20%,

W przypadku przekroczenia w/w dochodów dofinansowanie jest pomniejszone o różnicę dochodu otrzymywanego a dochodu ustawowego.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania należy wybrać termin i miejsce turnusu i w terminie do 30 dni powiadomić PCPR.

Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu na podstawie przekazanej do PCPR informacji o turnusie.

Do pobrania:
Wniosek turnus rehabilitacyjny 2020-2

Załączniki do wniosku o turmus:
wniosek lekarza o skierowanie na turnus

oświadczenie opiekuna uczestnika turnusu