DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wnioskodawcami  mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne o miesięcznych dochodach nie przekraczających:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej
   
  Adresatami dofinansowania są:
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
   
  Wysokość dofinansowania wynosi  do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:
  ·         kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
  ·         zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia wraz z wskazaniem, iż zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Do pobrania:

wniosek na dofinansowanie na sprzęt rehabiliatacyjny