DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są to wyroby medyczne, które określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne o miesięcznych dochodach nie przekraczających:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej

      Do wniosku należy dołączyć:
1.Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 5 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r  poz. 426 ze  zm.)
2. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia  zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność , przez świadczeniodawcę  realizującego zlecenie, kopią  zrealizowanego zlecenia  na zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną  kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
Środki są przekazywane są  wnioskodawcy (w przypadku uiszczenia całej kwoty) lub na konto sprzedawcy (w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności).

 

Do pobrania:
Wniosek RS Przedmioty ortopedyczneRS Przedmioty ortopedyczne