DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie do zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:

 • prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • posiadają udokumentowane zapewnienie odpowiednich, do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • posiadają udokumentowane zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych,
   
  Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Wraz z wnioskiem wymagane są następujące załączniki:

 • nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania,
 • udokumentowanie, potwierdzenie posiadania środków własnych w wysokości co najmniej 40% kosztów imprezy,
 • kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania z uwzględnieniem podziału na:
  - opłacone ze środków PFRON
  - opłacone ze środków własnych
 • listę osób niepełnosprawnych – uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności,
 • wyciąg z rejestru sądowego,
 • dokument o posiadaniu konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • regon,
 • NIP,
 • statut,
 • pełnomocnictwo,
 • informacja czy wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu,
 • oświadczenie pełnomocników o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych przez PFRON, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm. ),
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
   
   
  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych osób niepełnosprawnych należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.