O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby, które mają trudności w społecznej komunikacji, a zakup danego sprzętu umożliwi przełamanie tej bariery. Realizacja wniosku powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić realizację codziennych kontaktów.
 

PROCEDURA REALIZACJI

 
1.        Druki wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się wraz z wymaganymi załącznikami wydawane i przyjmowane są w PCPR w ciągu całego roku;
2.        O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne – w szczególności osoby niewidome, niedowidzące, głuche i głuchonieme, poruszające się na wózku inwalidzkim;
3.        Wnioski opiniuje społeczna Komisja wyłoniona z przedstawicieli organizacji, instytucji, dokonując ich oceny;
4.        Zakupu wnioskowanego sprzętu można dokonać po podpisaniu umowy Wnioskodawcy ze Starostą. Dokonanie zakupu przed podpisaniem umowy wyklucza możliwość dofinansowania;
5.        Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do wysokości 95% kosztów realizacji zadania;
6.        Rozliczenie do kwoty zawartej w umowie odbywa się na podstawie przedłożonej faktury.
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 
1.        Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON;
2.        Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego  równoważnego orzeczenia, a w przypadku dzieci do 16-go roku życia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;
3.        Zaświadczenie od lekarza uzasadniające konieczność likwidacji bariery.
 

Zasady dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się


 
O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
 
- ma trudności w komunikacji społecznej
- nie uzyskała na ten cel dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.
Wnioski można składać w każdym czasie.