O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju ich niepełnosprawności.

PROCEDURA REALIZACJI

 1.        Druki wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych  wraz z wymaganymi załącznikami wydawane i przyjmowane są w PCPR w ciągu całego roku;
2.        O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne – w szczególności osoby niewidome, niedowidzące, poruszające się na wózku inwalidzkim, mające trudności w poruszaniu się, leżące;
3.        Wnioski opiniuje społeczna Komisja wyłoniona min. z przedstawicieli organizacji, instytucji, dokonując ich oceny;
4.        Zakupu wnioskowanego sprzętu można dokonać po podpisaniu umowy Wnioskodawcy ze Starostą. Dokonanie zakupu przed podpisaniem umowy wyklucza możliwość dofinansowania;
5.        Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do wysokości 95% kosztów realizacji zadania;
6.        Rozliczenie do kwoty zawartej w umowie odbywa się na podstawie przedłożonej faktury.
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 
1.        Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania do likwidacji barier technicznych ze środków PFRON;
2.        Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego , a w przypadku dzieci do 16-go roku życia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu.
3.        Zaświadczenie od lekarza uzasadniające konieczność likwidacji bariery.


Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych


Realizacja wniosku powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej  wykonywanie podstawowych codziennych czynności,  umożliwić zwiększenie samodzielności  i niezależności życiowej, poprawić warunki pracy i nauki poprawić jakość społecznego funkcjonowania.
 
O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
 
- nie uzyskała na ten cel dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 
Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.
Wnioski można składać w każdym czasie.