O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, które są właścicielami lub użytkownikami lokalu albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują na dokonanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.
 
PROCEDURA REALIZACJI


 1.        Druki wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych wraz
z wymaganymi załącznikami wydawane i przyjmowane są w PCPR
w ciągu całego roku, ale najlepiej złożyć do końca I kwartału w roku  realizacji zadania;
2.        O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne –
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
3.        Wnioski opiniuje społeczna Komisja wyłoniona min.  z przedstawicieli organizacji, instytucji, dokonując ich oceny punktowej;
4.        Rozpatrywanie wniosków przebiega w II etapach:
- I etap - sprawdzenie kompletności i wiarygodności, wizja budynku, lokalu,
- II etap – sprawdzenie dostarczonego przez wnioskodawcę projektu technicznego, weryfikacja kosztorysu inwestorskiego;
5.        Likwidacji barier można dokonać po zawarciu umowy przez Wnioskodawcę ze Starostą. Wykonanie prac przed podpisaniem umowy wyklucza możliwość dofinansowania;
6.        Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do wysokości 95% średnich kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie;
7.        Rozliczenie odbywa się na podstawie przedłożonego kosztorysu powykonawczego oraz faktur;
8.        Wnioskodawca wykonuje prace budowlane za własne środki finansowe, a przyznane dofinansowanie ze środków PFRON jest przekazywane po wykonaniu robót budowlanych.

Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.
 

WYMAGANE DOKUMENTY


1.        Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON;
2.        Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia, a w przypadku dzieci do 16-go roku życia orzeczenie o niepełnosprawności – oryginał do wglądu;
3.        Zaświadczenie od lekarza;
4.        Akt własności budynku, lokalu, umowa najmu;
5.        Poświadczenie zameldowania wnioskodawcy.
 

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych


 Realizacja wniosku powinna zlikwidować barierę/przeszkodę, która uniemożliwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności np. korzystania z łazienki,  samodzielnego poruszania się po mieszkaniu czy opuszczania budynku mieszkalnego oraz umożliwić zwiększenie samodzielności i niezależności życiowej, poprawić jakość społecznego funkcjonowania.
 
O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
 
- jest właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości albo
  posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym ma stały meldunek
- ma trudności w poruszaniu się
- nie uzyskała na ten cel dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku
                                                                                                                                
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 
Wysokość dofinansowania – do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15-tokrotne przeciętne wynagrodzenie.
 
Wnioski można składać w każdym czasie.