Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

pcpr-wielun.pl/WordPress/

Powiatowe Centrum w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu.

  • Data publikacji strony internetowej: 13.09.2017r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2021r.

Strona internetowa jest obecnie w trakcie prac nad zgodnością z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Treści niedostępne:

Brak możliwości zmiany kontrastu strony (czarne tło- żółte litery);

Brak specjalnych skrótów klawiszowych

Elementy aktywne w serwisie nie sa dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy (kryteria WCAG:2.1.1- Poziom A);

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce (np. powiększenie tekstu z klawiatury- CTRL+(+)

Nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach;

Informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Marta Surma- Drutowska e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 843 14 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu mieści się przy ul. Śląskiej 23, 98-300 Wieluń. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od strony drogi i tylne – od strony parkingu. Przy tylnym wejściu do budynku znajduje się podjazd umożliwiający wejście do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pokoju nr 1-3 na parterze. Budynek nie posiada windy, dostępny jest schodołaz.