fundacja edukacji

 

Fundacja Edukacji Nowoczesnej
ul. Jana Kochanowskiego 32/60, 01 – 864 Warszawa

 

 Zaproszenie do udziału w projekcie:
„Chcę wiedzieć, co czuję! Wsparcie psychologiczne dla dorosłych mieszkańców z woj. łódzkiego

Jednym z najpoważniejszych wyzwań XXI w. są coraz częściej występujące zaburzenia zdrowia psychicznego. Szacuje się, że tylko w naszym kraju cierpi na nie aż 8 mln ludzi.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej
podjęła się realizacji kolejnego projektu, którego celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego osobom, dotkniętym problemami psychicznymi.

W ramach projektu mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem (łącznie 15 godzin wsparcia na uczestnika). Spotkania będą się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:
1. dla osób z niepełnosprawnością – podpisany formularz zgłoszeniowy oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
2. dla pozostałych uczestników – podpisany formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest skierowany zarówno do osób z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnych, które ukończyły 18 lat i są mieszkańcami województwa łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: +48 729 835 550
Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.12.2022 r.

Projekt finansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

sursum

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WIELUŃSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W II kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:
1. WIDEOPORANIK PRAWNY kilkuminutowy, profesjonalny filmik o tematyce: „Uprawnienia samotnego rodzica”
2. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał
3. WZORY DOKUMNETÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.
Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej (https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wielunski-2022/)
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej. (https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wielunski-2022/)

Fundacja Moderna zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:
„Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS CoV-2”

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiązały się z ograniczeniem dostępu do świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpłynęła negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, doprowadziła do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.

W ramach projektu oferujemy :
1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski – 15 h;
2. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) – 15 h

Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia, jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferujemy możliwość wyboru formy pomocy – spotkania online (za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, komunikatory społecznościowe) bądź stacjonarne w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Takie podejście daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie:
1. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (skany vs. wersja papierowa);
Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie:
2. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby najbliższej osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona i złożenie oświadczenia dot. pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (skany vs. wersja papierowa);

Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Link:https://moderna.org.pl/2022/02/22/wsparcie-psychologiczne-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-oraz-osob-najblizszych-w-czasie-epidemii-sars-cov-2/#more-165

Kontakt w sprawie projektu: +48 729 835 550

E:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.– w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pliki do pobrania:

MODERNA-wsparcie psychologiczne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko psychologa
 
Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę  na 1/2 etatu.
 
Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń.


 Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
-co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa, nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:
- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy,
- dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska pracy,
- znajomość aktualnych przepisów:
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Przewidywany zakres zadań:

- zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
-  udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
-  przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze,
-  kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
-  prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i  ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,
-  udział w pracach zespołu stwierdzającego zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, obejmującego relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej  poszczególnych członków,
-  prowadzenie dokumentacji pracy,
- prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego,
-  praca w środowisku rodzin zastępczych i rodzinnego domu,
-  opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,
- podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz z innymi instytucjami działającymi w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną,
-  inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warunki pracy na stanowisku psychologa w PCPR w Wieluniu:
- zatrudnienie na 1/2 etatu od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.

Wymagane dokumenty

- CV
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopia dokumentów potwierdzająca kwalifikacje
- oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń.
Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 13.06.2022 r do godz.  15:00  pod adresem:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu”.

Dodatkowe informacje
- Kontakt z kadrami – tel 43 843 14 90
- Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Wieluniu po wskazanym terminie ( liczy się data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane,
- Kandydaci spełniające wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia procedur naboru. Dokumenty mogą być zwrócone kandydatowi a w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone komisyjnie.
Dokumenty złożone do naboru nie będą odsyłane, można je odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23 98-300 Wieluń
Wieluń, dnia 03.06.2022r.

Załączniki:

Kwestonariusz osobowy

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 jest szczególną okazją do wyrażenia uznania
dla trudnej i odpowiedzialnej roli rodziców zastępczych.
Z tej okazji pragniemy złożyć  rodzinom zastępczym
podziękowania za ich ważną i odpowiedzialną misję
związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i pomyślności w wychowaniu dzieci
oraz wiele radości i satysfakcji w życiu osobistym.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu –
Beata Korczewska wraz z pracownikami

obraz