Powiat Wieluński przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na podstawie Umowy nr 20/2023, zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Wieluńskim, Powiat otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 26.600,00zł na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu.
     Celem Programu było wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 - grudzień 2023.

1