W dniu 25 maja 2023 r. w ramach zakończenia projektu „Rodzina to jest siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 09 - IX Włączenie społeczne, Działanie 02 - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne zorganizowano grupowe wsparcie w ramach poradnictwa specjalistycznego, grupę wsparcia oraz warsztaty z podniesienia kompetencji wychowawczych. Przez cały okres trwania projektu tj. od 01.01.2022 r. do 31.05.2023 r. łącznie wsparcie uzyskało 108 osób tj. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz otoczenia tych osób.

Ww. działania zostały połączone z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, które w całej Polsce przypadają na dzień 30 maja. To święto, które ustanowił Sejm RP, jest podziękowaniem za ogromny wysiłek i zaangażowanie osób, które podejmują się tej pięknej lecz trudnej misji. To również promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i przełamywanie stereotypów dotyczących tej formy opieki.

Zakończenie powyższego projektu zostało połączone z konferencją pod nazwą „Wychowanie w normach i granicach” z udziałem profesora Mariusza Jędrzejko, który podczas konferencji poruszył tematy związane z problemami wychowawczymi dzieci.
Na spotkaniu kończącym projekt rozdano rodzicom zastępczym certyfikaty potwierdzające udział w danych formach wsparcia, a także podziękowano za udział w projekcie
i zaangażowanie, trud i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy uzyskali wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, mieli dostęp do specjalistycznego wsparcia pedagoga, psychologa oraz prawnika, przez co pozyskali umiejętność samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Uczestnictwo opiekunów zastępczych i ich podopiecznych w warsztatach i treningach podnoszących kompetencje społeczne umożliwiły uzyskanie rozwiązań  w sytuacjach problemowych i trudnych emocjonalnie, co pozwoli na lepsze radzenie sobie z trudnościami pojawiającymi się w rodzinach zastępczych.

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa wyjazdy: dzieci przebywające w pieczy zastępczej wzięły udział w 10 dniowym obozie socjoterapeutycznym natomiast dla rodzin zastępczych zostało zorganizowane wyjazdowe szkolenie na temat wypalenia zawodowego. Ponadto wychowankowie pieczy zastępczej mieli możliwość skorzystania z korepetycji
z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz matematyki a także terapii logopedycznej.

1rodzina to jest sila 3rodzina to jest sila 4rodzina to jest sila
 5rodzina to jest sila   2rodzina to jest sila