Nabór wniosków do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2023, od dnia 16.01.2023r. przyjmuje wnioski do Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Załączniki: