Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko psychologa
 
Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę  na 1/2 etatu.
 
Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń.


 Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
-co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa, nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:
- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy,
- dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska pracy,
- znajomość aktualnych przepisów:
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Przewidywany zakres zadań:

- zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
-  udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
-  przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze,
-  kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
-  prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i  ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,
-  udział w pracach zespołu stwierdzającego zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, obejmującego relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej  poszczególnych członków,
-  prowadzenie dokumentacji pracy,
- prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego,
-  praca w środowisku rodzin zastępczych i rodzinnego domu,
-  opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,
- podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz z innymi instytucjami działającymi w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną,
-  inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warunki pracy na stanowisku psychologa w PCPR w Wieluniu:
- zatrudnienie na 1/2 etatu od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.

Wymagane dokumenty

- CV
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopia dokumentów potwierdzająca kwalifikacje
- oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń.
Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 13.06.2022 r do godz.  15:00  pod adresem:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu”.

Dodatkowe informacje
- Kontakt z kadrami – tel 43 843 14 90
- Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Wieluniu po wskazanym terminie ( liczy się data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane,
- Kandydaci spełniające wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia procedur naboru. Dokumenty mogą być zwrócone kandydatowi a w przypadku ich nieodebrania zostaną zniszczone komisyjnie.
Dokumenty złożone do naboru nie będą odsyłane, można je odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23 98-300 Wieluń
Wieluń, dnia 03.06.2022r.

Załączniki:

Kwestonariusz osobowy