nag

Projekt „ Rodzina to jest siła”

Informujemy, iż sukcesem zakończyły się nasze starania o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację działań na rzecz rodzin zastępczych i wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wieluńskiego. Dzięki temu wkrótce rozpocznie się realizacja projektu „ Rodzina to jest siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany będzie od 1.01.2022r. do 31.05.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 394.385,00 zł /słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 00/100/ i obejmuje :

1. Dofinansowanie w kwocie 334.652,00 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Wkładu własnego w kwocie 59.733,00 zł

Celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie wieluńskim służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych występujących w rodzinach zastępczych. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu wieluńskiego wsparcia dla 107.

W projekcie przewidziane jest wsparcie w zakresie:

1. Rozwój usług - poradnictwa specjalistycznego,
2. rozwój usług - utworzenie grupy wsparcia,
3. rozwój usług - warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych,
4. rozwój usług – obóz socjoterapeutyczny dla wychowanków pieczy zastępczej ,
5. rozwój usług – terapia logopedyczna dla wychowanków pieczy zastępczej,
6. rozwój usług – wyjazdowe szkolenie dla rodzin zastępczych na temat wypalenia zawodowego rodzin zastępczych rozpoznanie i przeciwdziałanie,
7. rozwój usług - korepetycje dla wychowanków pieczy zastępczej z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki,
8. rozwój usług z zakresu poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego i ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozwój usług ma na celu działania zapobiegawcze w celu zabezpieczenia dzieci wymagających opieki przed umieszczeniem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu poprzez rozwój usług kierowanych do uczestników projektu, w tym minimalizacja wykluczenia społecznego dzieci w pieczy zastępczej.