KOMUNIKAT

ZMIANA GODZIN CZASU PRACY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE  W WIELUNIU

 • W DNIU 19.11.2019 R. ( WTOREK ) – 7:30-17:30
 • W DNIU 22.11.2019 R.  ( PIĄTEK )   – 7:30-13:30

Bezpłatna Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów 

Od dnia 1 października 2019r. działa nowa, całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska in folinia dla dzieci i młodziezy i i ch opiekunów. Szczegóły w zakładceCałodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.


Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęte zostały zmiany dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Szczegóły w zakładce „Dofinansowania ze środków PFRON”.


UWAGA STUDENCI!

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż od dnia 16.09.2019 r. została uruchomiona możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze 2019/2020 w Programie Aktywny Samorząd- Moduł II  w systemie elektronicznym SOW  przygotowanym przez PFRON – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/

     Zachęca się studentów i uczniów szkół policealnych do składania wniosków na dofinansowanie do Programu Aktywny Samorząd – Moduł II w formie elektronicznej. Nadmienia się iż niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informuje się również, iż za złożenie wniosku drogą elektroniczną jest możliwość uzyskania dodatku w wysokości 800,00 zł w trakcie trwania obecnego naboru, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r. Konieczne jest, zatem wypełnienie wniosków oraz dołączenie skanów załączników wymaganych na platformie SOW.

     Nadmienia się, że tradycyjne formularze wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach do dnia 10 października 2019 r., jednak złożenie wniosku w takiej formie nie daje możliwości uzyskania dodatku w wysokości 800,00 zł.


OIK- DYŻURY SPECJALISTÓW NA MIESIĄC WRZESIEŃ

W zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej dostępny jest wykaz terminów przyjmowania specjalistów na miesiąc wrzesień 2019r.


AKTYWNY SAMORZĄD 2019 – Wznowienie dofinansowania Zadanie 1 Obszar C 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje , iż w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2019  wznowiono  dofinansowanie Zadania 1 Obszar C tj.  pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności do 16 r.ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym .

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Pilotażowy Program- Aktywny Samorząd 2019.


Zaproszenie do udziału w Projekcie „Centrum Usług Środowiskowych”

Dyrektor PCPR w Wieluniu zaprasza do udziału w Projekcie Partnerskim „Centrum Usług Środowiskowych”. Szczegółowe informacje w zakładce Centrum Usług Środowiskowych” 


Wykaz placówek  świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie wieluńskim

W zakładce Pomoc osobom dotkniętym przemocą widnieje  Wykaz placówek  świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie wieluńskim na 2019r.


Zaproszenie do udziału w projekcie


Informacja o zmianie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

Z uwagi na utrzymujące się  upały informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w dniach 1.07.2019 r. do 05.07.2019 r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu będzie czynne w godzinach 6:30-14:30


Komunikat

Z UWAGI NA UTRZYMUJĄCE SIĘ UPAŁY INFORMUJEMY, ŻE 

W DNIACH 27 i 28 CZERWCA 2019 R.             

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WIELUNIU

JEST CZYNNE W GODZINACH

6:30-14:30


Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie ,,Kurs na samodzielność 2019″. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019 – 4.10.2019 w Warszawie.

Poniżej znajduje się link do opisu projektu:

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy- do -udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019/


XI Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny

 W dniu 10 maja 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się wręczenie nagród rodzinom zastępczym  z województwa  łódzkiego. Powiat Wieluński reprezentowała jedna, wyróżniona, niezawodowa rodzina zastępcza. Wyróżnieni otrzymali upominki oraz dyplomy. Uroczystość uświetnił występ zespołu artystycznego – Studio Tańca ,,Arabesque”.


Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt pn. ,,Projekt-rozwój-zatrudnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działania 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01- IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w terminie od 01.06.2019 r. do 31.10. 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym załączniku:

  Informator PRZ


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ,,Pilotażowy Program ,,Aktywny Samorząd” 2019.

31.12.3018.
19.11.2018

Informujemy, że od marca 2018 r. rozpoczyna swoją działalność Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, w ramach którego będzie świadczona bezpłatna pomoc dzieciom z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich rodzicom/opiekunom, zamieszkującym na terenie województwa łódzkiego.

Regionalny Punkt FASD funkcjnować będzie w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

Świadczenia oferowane w ramach działalności Punktu obejmować będą wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, zakończonych wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem.

W Punkcie dyżurować będą lekarz pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży oraz psycholog.

Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnych Punktu Diagnozy i Terapii FASD przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 16:00, pod nr tel. 42/203-48-53.

Koordynator Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD
Agnieszka  Gaj
telefon: 42 203-48-53
e-mail: fasd@rcpslodz.pl

Siedziba Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD
ul. Snycerska 8
91 – 302 Łódź


DYŻURY PCPR OIK MARZEC

W zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej widnieje aktualna informacja dotycząca terminów przyjmowania specjalistów w PCPR Ośrodek Interwencji Kryzysowej na miesiąc marzec 2018 roku.


Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON

W 2018 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Moduł I:

I termin przyjmowania wniosków od 01.03.2018 r. do 31.05.2018 r.

II termin przyjmowania wniosków od 01.06.2018 r. do 30.08.2018 r.

 • Moduł II:

I termin przyjmowania wniosków (dla wniosków składanych na rok akademicki/szkolny 2017/2018) od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

II termin przyjmowania wniosków (dla wniosków składanych na rok akademicki/szkolny 2018/2019) od 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania można się zapoznać w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku (Załącznik do uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018r.), który jest dostępny na stronie internetowej www.pforn.org.pl.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania oraz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, pokój nr 2 (na parterze), ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń lub pod numerem telefonu 43 843 14 90 wew. 113.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń; pokój nr 2 (na parterze). Numer telefonu 43 843 14 90 wew. 113.


DNI OTWARTE W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM FILIA W CZĘSTOCHOWIE


DNI  OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI  RODZINY ZASTĘPCZEJ ( w tym dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych)

W dniach 16-27.11.2017 r. (w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 1530-1700 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu (ul. Śląska 23,    98-300 Wieluń, pok. nr 7, II piętro) organizowane będą dni otwarte dla kandydatów na rodziny zastępcze.

                                                                                                   Serdecznie zaprasza

Dyrektor PCPR

 wraz z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej