UWAGA STUDENCI!

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje, iż od dnia 16.09.2019 r. została uruchomiona możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze 2019/2020 w Programie Aktywny Samorząd- Moduł II  w systemie elektronicznym SOW  przygotowanym przez PFRON – link do systemu-https://sow.pfron.org.pl/

     Zachęca się studentów i uczniów szkół policealnych do składania wniosków na dofinansowanie do Programu Aktywny Samorząd – Moduł II w formie elektronicznej. Nadmienia się iż niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informuje się również, iż za złożenie wniosku drogą elektroniczną jest możliwość uzyskania dodatku w wysokości 800,00 zł w trakcie trwania obecnego naboru, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r. Konieczne jest, zatem wypełnienie wniosków oraz dołączenie skanów załączników wymaganych na platformie SOW.

     Nadmienia się, że tradycyjne formularze wniosków w wersji papierowej będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach do dnia 10 października 2019 r., jednak złożenie wniosku w takiej formie nie daje możliwości uzyskania dodatku w wysokości 800,00 zł.


OIK- DYŻURY SPECJALISTÓW NA MIESIĄC WRZESIEŃ

W zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej dostępny jest wykaz terminów przyjmowania specjalistów na miesiąc wrzesień 2019r.


AKTYWNY SAMORZĄD 2019 – Wznowienie dofinansowania Zadanie 1 Obszar C 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu informuje , iż w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2019  wznowiono  dofinansowanie Zadania 1 Obszar C tj.  pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności do 16 r.ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym .

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Pilotażowy Program- Aktywny Samorząd 2019.


Zaproszenie do udziału w Projekcie „Centrum Usług Środowiskowych”

Dyrektor PCPR w Wieluniu zaprasza do udziału w Projekcie Partnerskim „Centrum Usług Środowiskowych”. Szczegółowe informacje w zakładce Centrum Usług Środowiskowych” 


Wykaz placówek  świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie wieluńskim

W zakładce Pomoc osobom dotkniętym przemocą widnieje  Wykaz placówek  świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie wieluńskim na 2019r.


Zaproszenie do udziału w projekcie


Informacja o zmianie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

Z uwagi na utrzymujące się  upały informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w dniach 1.07.2019 r. do 05.07.2019 r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu będzie czynne w godzinach 6:30-14:30


Komunikat

Z UWAGI NA UTRZYMUJĄCE SIĘ UPAŁY INFORMUJEMY, ŻE 

W DNIACH 27 i 28 CZERWCA 2019 R.             

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WIELUNIU

JEST CZYNNE W GODZINACH

6:30-14:30


Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie ,,Kurs na samodzielność 2019″. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019 – 4.10.2019 w Warszawie.

Poniżej znajduje się link do opisu projektu:

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy- do -udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019/


XI Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny

 W dniu 10 maja 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się wręczenie nagród rodzinom zastępczym  z województwa  łódzkiego. Powiat Wieluński reprezentowała jedna, wyróżniona, niezawodowa rodzina zastępcza. Wyróżnieni otrzymali upominki oraz dyplomy. Uroczystość uświetnił występ zespołu artystycznego – Studio Tańca ,,Arabesque”.


Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt pn. ,,Projekt-rozwój-zatrudnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działania 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01- IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w terminie od 01.06.2019 r. do 31.10. 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym załączniku:

  Informator PRZ


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ,,Pilotażowy Program ,,Aktywny Samorząd” 2019.

31.12.3018.
19.11.2018

Informujemy, że od marca 2018 r. rozpoczyna swoją działalność Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, w ramach którego będzie świadczona bezpłatna pomoc dzieciom z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich rodzicom/opiekunom, zamieszkującym na terenie województwa łódzkiego.

Regionalny Punkt FASD funkcjnować będzie w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

Świadczenia oferowane w ramach działalności Punktu obejmować będą wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, zakończonych wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem.

W Punkcie dyżurować będą lekarz pediatra, psychiatra dzieci i młodzieży oraz psycholog.

Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnych Punktu Diagnozy i Terapii FASD przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 – 16:00, pod nr tel. 42/203-48-53.

Koordynator Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD
Agnieszka  Gaj
telefon: 42 203-48-53
e-mail: fasd@rcpslodz.pl

Siedziba Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD
ul. Snycerska 8
91 – 302 Łódź


DYŻURY PCPR OIK MARZEC

W zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej widnieje aktualna informacja dotycząca terminów przyjmowania specjalistów w PCPR Ośrodek Interwencji Kryzysowej na miesiąc marzec 2018 roku.


Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON

W 2018 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Moduł I:

I termin przyjmowania wniosków od 01.03.2018 r. do 31.05.2018 r.

II termin przyjmowania wniosków od 01.06.2018 r. do 30.08.2018 r.

 • Moduł II:

I termin przyjmowania wniosków (dla wniosków składanych na rok akademicki/szkolny 2017/2018) od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

II termin przyjmowania wniosków (dla wniosków składanych na rok akademicki/szkolny 2018/2019) od 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania można się zapoznać w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku (Załącznik do uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018r.), który jest dostępny na stronie internetowej www.pforn.org.pl.

 

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania oraz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, pokój nr 2 (na parterze), ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń lub pod numerem telefonu 43 843 14 90 wew. 113.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń; pokój nr 2 (na parterze). Numer telefonu 43 843 14 90 wew. 113.


DNI OTWARTE W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM FILIA W CZĘSTOCHOWIE


DNI  OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI  RODZINY ZASTĘPCZEJ ( w tym dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych)

W dniach 16-27.11.2017 r. (w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 1530-1700 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu (ul. Śląska 23,    98-300 Wieluń, pok. nr 7, II piętro) organizowane będą dni otwarte dla kandydatów na rodziny zastępcze.

                                                                                                   Serdecznie zaprasza

Dyrektor PCPR

 wraz z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej